Legislativa

Konopí seté

Konopí seté se na území České republiky pěstovalo po staletí, což dokládají dodnes některé názvy měst a obcí jako Konopiště a Konopná. Využívalo se tehdy především pro výrobu plachet a lanoví, jeho dobrou kvalitu využívala i armáda. Postupem času bylo nahrazováno bavlnou a jinými průmyslovými plodinami, až z českých polí vymizelo úplně. V letech 1996 až 1999 proběhla v rámci projektu „Pěstování konopí pro průmyslové využití“ jeho opětovná výsadba na plochách do 2 ha a byl schválen zákon, který pěstování technického konopí opět umožnil. V České republice je tedy od roku 1999 legální pěstovat konopí seté jako technickou plodinu. Nejvíce konopných polí dnes najdeme v Severočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji a na Hané.

Pěstování technického konopí podléhá oznamovací povinnosti ze zákona č.167/1998 Sb., O návykových látkách. Ta je zakotvena v § 29 zákona a nařizuje ohlásit pěstování konopí či máku setého v případě, kdy pěstební plocha přesáhne 100 m2 příslušnému celnímu úřadu. Pěstitelé smí osít pole výhradně schválenou odrůdou konopí setého, která má kontrolovaný obsah THC v sušině podle norem EU.  V České republice se jedná o odrůdu JUSO 11 a BENIKO - obě odrůdy obsahují méně než 0,3 % omamných látek THC.

Konopí indické

Kromě konopí setého existuje ještě konopí indické. Jeho pěstování je v České republice zakázáno pro vysoký obsah omamných látek a porušením tohoto zákazu se pěstitel dopouští trestného činu dle § 285 Trestního zákoníka:

Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Nelegální je ovšem nejen pěstování konopí indického, ale i jeho pouhé držení (§ 284):

Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo stereochemickou variantu THC, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Od 1. 1. 2010 je nově v trestním zákoníku i definováno, kolik je „menší než malé množství“:

Za malé množství pěstovaných rostlin konopí se považuje pět rostlin bez ohledu na jejich vzrůst a rozměry. Za malé množství drogy se považuje marihuana do patnácti gramů sušiny a hašiš do pěti gramů.

Přechovávání omamné psychotropní látky je ze zákona ovšem postižitelné vždy. Pokud tedy někdo u sebe přechovává méně jak 15 gramů marihuany, nedopouští se sice trestného činu, ale porušuje ustanovení § 30, odst 1, písm. j zákona o přestupcích a pachateli hrozí pokuta až 15 000 korun. Trestní zákoník pamatuje i na obchodování s marihuanou:

Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Trestné je tedy i pouhé přivezení marihuany do České republiky, popřípadě její držení pro někoho jiného. Pokud pachatel spáchá nějaký z výše uvedených činů vůči osobě mladší než osmnáct let, zvyšuje se odnětí svobody až na deset let.

Konopí jako lék

Velmi diskutovaným tématem je využití konopí jako léku. Do širšího povědomí se léčebné možnosti konopí dostávají nejen díky úsilí nejrůznějších organizací, ale zejména díky osobním zkušenostem pacientů, kteří konopí začnou užívat v momentě, kdy klasická medicína selhává. Léčba konopím se šíří i přes neustálý odpor státních zástupců a soudců, kteří jsou mylně přesvědčeni, že léčba konopím je čin společnosti škodící, a tudíž trestný. Využívání konopí pro léčbu ovšem vyvolává velký zájem veřejnosti a nově i politiků. Pro zlegalizování lékařské marihuany vznikla dokonce již další petice. K lékařskému využití se pozitivně vyjádřila i Národní protidrogová centrála SKPV PČR (článek o jejím postoji).

Pěstování konopí pro lékařské a farmaceutické účely poprvé zavedla Kanada, která se v roce 2001 stala prvním státem na světě, v němž bylo použití konopí pro zdravotnické účely legalizováno.

V České republice je v současnosti s látkou THC legálně dostupný jeden lék – Sativex, který je běžně k dostání v lékárně na recept od lékaře. Jeho dostupnost ovšem velmi snižuje vysoká cena, která se pohybuje od 8000 korun výše. Kromě ceny můžou pacienta odradit i jeho nižší účinky, komplikované dávkování a dlouhá doba, než začne působit.

Pěstování konopí a následné užívání marihuany pro léčbu pacienta je v České republice doposud stále nelegální.

Přehled základních legislativních předpisů

Přehled základních legislativních předpisů vztahující se k činnosti pěstování konopí pro léčebné použití, jeho předepisování a výdeje.

 

  • Vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
  • Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
  • Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Další informace naleznete na adrese: www.sukl.cz/sukl/legislativa
 

 

comments powered by Disqus